REALIZATION OF INSTITUTIONAL MECHANISMS OF PROVIDING INNOVATIVE SECURITY IN UKRAINE

  • Vasyltsiv Taras
  • Voloshyn Volodymyr
  • Shekhlovych Andriana
Keywords: innovative security, institutional mechanisms, providing, strategic priorities, state innovation policy.

Abstract

The relevance of the improvement of institutional mechanisms of providing an innovative security in Ukraine is caused by the lack or low level of effectiveness of some important institutions of the innovative security system. The porpose of the article is an improvement of theoretical, methodological and applied principles of formation and implementation institutional mechanisms to provide innovative security in Ukraine. In the research, the conceptual features of innovative security in the system of economic security are summarized. The institutional mechanisms and instruments of governance by the innovative security are developed. An innovative activity of subjects of the real economy sector and the level of innovation security in Ukraine is evaluated. The strategic priorities of reforming and the directions of implementation of institutional mechanisms of state innovative security system are substantiated. The institutional-legal and institutional-economic mechanisms of providing the state innovative security are determined. The development of institutional infrastructure of integration of research and innovative activity in the context of formation and implementation of institutional-organizational mechanism to provide state innovative security is substantiated.

References

1. Muntiian, V. (1999). Ekonomichna bezpeka derzhavy [State economic security]. Kyiv: Pub. of KVITs [in Ukrainian].

2. Revak, I.O. (2010). Informatsiina baza otsiniuvannia naukovo-tekhnolohichnoi bezpeky Ukrainy [The information base of evaluation of Ukraine’s scientific-technological security]. Aktualni problemy ekonomiky – Topical issues of economics, 10, 247–254 [in Ukrainian].

3. Sobkevych, O.V. (2015). Perspektyvy realizatsii innovatsiinoi polityky u promyslovosti Ukrainy: vplyv na ekonomichnu bezpeku derzhavy [The perspectives of implementation of innovation policy in industry of Ukraine: the impact on the state economic security]. Kyiv: TOV «DKS Tsentr» [in Ukrainian].

4. Sukhorukov, A. (2005). Formuvannia vitchyznianykh transnatsionalnykh struktur u konteksti zabezpechennia innovatsiinoi bezpeky Ukrainy [The formation of national transnational institutions in the context of providing the innovative security of Ukraine]. Stratehichna panorama – Strategic Panoram, 4, 104–112 [in Ukrainian].

5. Sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. (n.d). ukrstat.gov.ua. Retrieved from www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

6. Vlasiuk, O.S. (2015). Problemy rozbudovy innovatsiino-oriientovanoi ekonomiky Ukrainy [The problems of development of innovation-oriented economy of Ukraine]. Stratehichna panorama – Strategic Panoram, 1, 58–66 [in Ukrainian].

7. Varnalii, Z.S. & Harmashova, O.P. (2013). Konkurentospromozhnist natsionalnoi ekonomiky: problemy ta priorytety innovatsiinoho zabezpechennia [The competitiveness of the national economy: problems and priorities of innovative providing]. Kyiv: Znannia Ukrainy [in Ukrainian].
Published
2018-08-06
How to Cite
Taras, V., Volodymyr, V., & Andriana, S. (2018). REALIZATION OF INSTITUTIONAL MECHANISMS OF PROVIDING INNOVATIVE SECURITY IN UKRAINE. Strategic Priorities, 43(2), 26-31. Retrieved from https://niss-priority.com/index.php/journal/article/view/98