NORTH EUROPEAN EXPERIENCE AS AN ACTUAL MODEL CROSS-BORDER COOPERATION OF UKRAINE, HUNGARY AND OTHER EU COUNTRIES/VISEGRAD GROUP IN THE CARPATHIAN REGION

  • Pryhodko Volodymyr
Keywords: cross-border cooperation, international organizations, Euroregion, potential asymmetries, institutional capacity, sustainable development, cluster development, transboundary security, international organizations.

Abstract

The Ukraine – EU Association Agreement stimulates the processes of reloading cross-border cooperation between Ukraine, Hungary and other EU/Visegrad Group countries in the Carpathian region, sovereign and coordinated with adequate responses to the challenges of the present. The cross-border cooperation institutional capacity in the Barents region of Northern Europe, its focus on human capital growth and reorientation towards cluster development can serve as a model for the development of the Carpathian Euroregion. This is evidenced by the multi-faceted activities of the Barents Euro-Arctic and Barents regional councils (BEAR/BRC) to coordinate the identification of priorities and programs at the international, intergovernmental and interregional levels, synchronizing their activities with EU institutions. The subject of special analysis is transboundary security in its politico-legal, socio-economic and humanitarian dimensions, contradictions between the paradigms of a national state and a political nation development and European integration in the politics of neighboring countries, and the influence of the phenomena, generated by the «Trianon», «Rzhechpospolitan» and other syndromes. The Council of Carpathian Cooperation with the participation of the European Commission, the Visegrad countries of the EU and Ukraine would function on a permanent basis as a tool for harmonizing the development of border areas of the EU and Ukraine, preventing the destructive influence of the internal political conjuncture on the development of cooperation in the Carpathian European region. A comparative analysis of the activities of the BEAR/BRC institutions and the Carpathian Euroregion indicates the feasibility and potential impact of establishing a new international instrument for supporting cross-border cooperation in the Carpathian region.

References

1. Kravtsiv, V.S (Ed.). (2016). Rozvytok transkordonnoho spivrobitnytstva: naukovo-analitychna dopovid [Development of cross-border cooperation: scientific and analytical report]. DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni

M.I. Dolishnoho NAN Ukrainy» – State Enterprise «Institute of Regional Studies named after MI Dolishniy of the National Academy of Sciences of Ukraine». Lviv. ird.gov.ua. Retrieved from http://ird.gov.ua/irdp/p20160401.pdf [in Ukrainian].

2. Ustych, S.I. (Ed.). (2014). Optymizatsiia transkordonnoi statystyky. Zbirnyk naukovykh prats [Optimization of crossborder statistics. Collection of scientific works]. Uzhhorod [in Ukrainian].

3. The Institute of Social Sciences, CSPS SAS Košice, Institute for transborder cooperation Uzhgorod. (n.d.). Program SK08: «Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border».,, Information provision and implementation of innovative approaches to cross-border cooperation between Slovakia and Ukraine» (project No. CBC01030). eeagrants.org. Retrieved from http://eeagrants.org/ [in English].

4. Käpylä, J. & Mikkola, H. (2013). The Global Arctic: The Growing Arctic Interests of Russia, China, the United States and the European Union. The Finnish Institute of International Affairs, Helsinki. fiia.fi. Retrieved from www. fiia.fi/en/ publication/347/#.UnvNynCshcY2 [in English].

5. Cross-Border Cooperation on the EU’s Eastern Border. Prague, Czech Republic. (n.d.). exborealux.isd-network.org. Retrieved from exborealux.isdnetwork.org/wp [in English].

6. Flikke, Heyr. (2010). Rehionalna spivpratsia v Pivnichnomu rehioni: yiyi znachushchist ta obmezhennia. [Flicke Geyr. Regional cooperation in the Northern region: its significance and limitations]. Іn: Ukraina ta Vyshehradska chetvirka: na shlyakhu do vzaiemovyhidnykh vidnosyn: Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii – Ukraine and the Visegrad Four: Towards mutually beneficial relations: Materials of the international scientific conference, May 13, 2010. Uzhhorod. uk.x-pdf.ru. Retrieved from http://www.uk.x-pdf.ru/5mehanika/1246854-11-ukraina-vishegradska- chetvirka-shlyahu-vza-movigidnih-vidnosin-ukraina-vishegradska-chetvirka-shlyahu-vza-movigidnih-vi.php [in Ukrainian].

7. Provedeno kruhlyi stil «Pasport bezpeky Ukrainy: Zakarpatskyi rehionalnyi vymir» (m. Uzhhorod) [Round table «Ukrainian Security Passport: Transcarpathian Regional Dimension» (Uzhhorod, Ukraine)]. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen – National Institute for Strategic Studies. (n.d.). niss.gov.ua. Retrieved from http://www. niss.gov.ua/articles/2715/ [in Ukrainian].

8. Vovk, R. & Kuchyk, O. (Eds.). (2016). Transkordonna bezpeka: polityko-pravovyi, sotsialno-ekonomichnyi ta humanitarnyi vymiry. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Cross-border security: political, legal, socio-economic and humanitarian dimensions. Materials of the International Scientific and Practical Conference]. Lviv. ispc.org.ua. Retrieved from http://www.ispc.org.ua/wpcontent/uploads/2016/06/conf_materials_04_2016. pdf [in Ukrainian].

9. Audyt zovnishnoi polityky Ukrainy [Audit of foreign policy of Ukraine]. (n.d.). Instytut svitovoyi polityky – Institute of World Politics. iwp.org.ua. Retrieved from www.iwp.org.ua/ukr/public/2159.html [in Ukrainian].

10. Ustych, S. et al. (2017). Kontseptsiia empirychnoho sotsiolohichnoho doslidzhennia slovatsko-ukrainskoho transkordonnoho spivrobitnytstva [Concept of an empirical sociological study of Slovak-Ukrainian cross-border cooperation]. Uzhhorod [in Ukrainian].

11. Rewiew of the achievements of the Barents-Corporation / In Russika. (n.d.). barentsinfo.org. Retrieved from www. barentsinfo.org/Barents-region/cooperation/ [in Ukrainian].

12. Khymynets, V.V. (2013). Instytutsiini osnovy ta mekhanizmy zaprovadzhennia staloho rozvytku v Karpatskomu rehioni [Institutional Foundations and Mechanisms for the Implementation of Sustainable Development in the Carpathian Region]. Naukovyi visnyk UzhNU – Scientific Journal of UzhNU, 2 (39), ch. 2, 292–298 [in Ukrainian].

13. Bila, S.O. & Romanova, V.V. (2013). Karpatskyi yevrorehion yak chynnyk yevrointehratsii [Carpathian Euroregion as a Factor in European Integration]. Stratehichni priorytety – Strategic Priorities, 3 (28), 78–88 [in Ukrainian].

14. Gajdoš, M. & Ustyč, S. (Eds.). (2017). Kinovácii slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce [To innovate the Slovak-Ukrainian cross-border cooperation]. Košice. cbcinnovations.sk. Retrieved from: http://www.cbcinnovations. sk/wp-content/uploads/2017/07/Zbornik-z-konferencie-pre-Ultraprint-WEB-2.pdf [in Slovak].

15. Premier Uhorshchyny poperedyv pro mozhlyvist novykh konfliktnykh sytuatsii z Ukrainou [The Prime Minister of Hungary warned of the possibility of new conflict situations with Ukraine]. (n.d.). eurointegration.com.ua. Retrieved from http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/11/13/7073580/view_print/http://www.eurointegration.com. ua/articles/2017/11/13/7073569/ [in Ukrainian].

16. Ukrayinska stratehiia shchodo Uhorshchyny maie poliahaty v aktsentuvanni spilnykh interesiv i pomiakshenni momentiv, yaki mozhut roziednaty nashi krainy [The Ukrainian strategy for Hungary should be to focus on common interests and mitigate the moments that can split our countries]. Doslidzhennya «Audytzovnishnoi-polityky: UkrainaUhorshchyna» – The Foreign Policy Audit: Ukraine-Hungary Study. (n.d.). uacrisis.org. Retrieved from http://uacri- sis.org/ua/42321-audit-zovnishnoyi-politiku [in Ukrainian].

17. Visegrad Bulletin 7 (4/2017). (n.d.). visegradgroup.eu. Retrieved from http://www.visegradgroup.eu [in English].

18. Spikery parlamentiv krain Karpatskoho rehionu zustrinutsia v chervni v Truskavtsi [The speakers of the parliaments of the countries of the Carpathian region will meet in June in Truskavets]. (n.d.). kmu.gov.ua Retrieved from http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=249933258 [in Ukrainian].

19. Benč, V., Dumitru, A., Geszteredi, A., Kézy, B., Kiss, G., Kulyk, T. et al. The Carpathian Euroregion Strategy 2020 & Beyond. (2015). Uzhhorod. huskroua-cbc.net. Retrieved from http://huskroua-cbc.net/ ; http://iardi.org/wp- content/uploads/2015/StrategiaCBChuskroua_ENG.pdf [in English].

20. Ustych, S. (2017). Praktychni rekomendatsii vyshchym kerivnym instytutsiiam Yevropeyskoho Soiuzu, orhanam derzhavnoho upravlinnia ta mistsevoho samovryaduvannia, hromadskym orhanizatsiiam shchodo efektyvnoi implementatsii pivnichnoho dosvidu transkordonnoho spivrobitnytstva [Practical recommendations to the EU highest governing institutions, public administration, local government and non-government organizations for the northern CBC – experience effective implementation]. Uzhhorod: ITS [in Ukrainian].
Published
2018-08-06
How to Cite
Volodymyr, P. (2018). NORTH EUROPEAN EXPERIENCE AS AN ACTUAL MODEL CROSS-BORDER COOPERATION OF UKRAINE, HUNGARY AND OTHER EU COUNTRIES/VISEGRAD GROUP IN THE CARPATHIAN REGION. Strategic Priorities, 46(1), 70-78. Retrieved from https://niss-priority.com/index.php/journal/article/view/22