TERRITORIAL FEATURES OF SELF-ASSESSMENT OF HEALTH BY THE POPULATION OF UKRAINE.

  • Zayukov Ivan
Keywords: preservation of health, self-rated health, working ability, vitality

Abstract

Досліджено територіальні особливості самооцінки здоров’я населенням України. Визначено територіальні особливості негативного впливу захворюваності на повсякденну працездатність та життєву активність. Запропоновано концептуальні напрями формування моделі самозбереження здоров’я населення України.

References

1. Bomba, M. Zdorove kharchuvannia iak stratehichnyj resurs natsionalnoi bezpeky Ukrainy / M. Bomba, L. Ivashkiv // Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. – 2013. – № 6. – S. 32–41.

2. Lіbanova, E. M. Demohrafycheskye sdvyhy v kontekste sotsyalnoho razvytyia / E. M. Lybanova // Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. – 2014. – № 1. – S. 9–23.

3. Samootsinka naselenniam stanu zdorovia ta rivnia dostupnosti okremykh vydiv medychnoi dopomohy u 2013 rotsi: statystychnyj zbirnyk. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. – Retrieved from : http://www.cv.ukrstat.gov.ua/ publiy/ojd/zb/501.pdf

4. Kovalenko, V. Pidsumky j osnovni napriamky diialnosti vitchyznianykh spetsialistiv u haluzi kardiolohii / V. Kovalenko // Ukrainskyj medychnyj chasopys. – Retrieved from : http:// www.umj.com.ua/article/29112.

5. Rezultaty diialnosti haluzi okhorony zdorovia Ukrainy: 2013 rik. – Retrieved from : http:// www.uiph.kiev.ua/dawnload/Vidavnictvo/Re- zultati%20dijalnosti%20OZ.%202013.pdf

6. OON: Neinfektsijni khvoroby vbyvaiut nabahato bilshe za infektsijni navit u bidnykh krainakh. – Retrieved from : http://ua.kor- respondent.net/bbc/1231342-oon-neinfekcijni-hvorobi-vbivayut-nabagato-bilshe-za-infekcijni-navit-u-bidnih-krayinah

7. V Ukraini posyliat zakhody, spriamovani na profilaktyku neinfektsijnykh zakhvoriuvan ta spryiannia zdorovomu sposobu zhyttia. Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy. – Retrieved from : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_ 20150805_a.html
Published
2018-08-28
How to Cite
Ivan, Z. (2018). TERRITORIAL FEATURES OF SELF-ASSESSMENT OF HEALTH BY THE POPULATION OF UKRAINE. Strategic Priorities, 38(1), 55-62. Retrieved from https://niss-priority.com/index.php/journal/article/view/199