FEATURES OF VALUE FORMATION OF THE DEFENSE PRODUCT

  • Iryna Ivanova
Keywords: defense industry complex, value of defense product, State defense order

Abstract

Review of the stages of value formation of the defense product is made and the main factors influencing its price are identified. International experience and methods of price forming for defense products are analyzed. Propositions for creating the conditions for formation of competitive prices for domestic products of defense industry complex are formed.

References

1. GorbulinV.P., Shekhovtsov V. S., & Shevtsov A. I. (2014). Problemy derzhavnogo regulyuvanya tsin na produktsiyu oboronno-promyslovogo kompleksy Ukrayiny [Problems of state regulation of prices for products of defense industry]. Strategichni prioritety – Strategic Priorities, 2 (31), 105–111 [in Ukrainian].

2. Tolochnyi Yu. V., & Shcheglyuk B. P. (2014). Suchasnyi stan finansovogo zabezpechenya ta shlyahy rozvitku oboronno-promyslovogo sektoru ekonomiku Ukrainy [The current state of financial provision and the development of defense industry complex of Ukraine] Strategichni prioritety – Strategic Priorities, 2 (31), 105–111 [in Ukrainian].

3. Nakaz Derzavnogo komitetu z pytan nauky, inovatsii ta informatyzatsii «Pro zatverdzhennya Metodichnyh rekomendatsii» [Decree «On approval of the methodic recommendations»] (n.d.). Retrieved from http://document.ua/pro-zatverdzhennja-metodichnih-rekomendacii-doc35178.html [in Ukrainian].

4. Postanova Kabinety Ministriv Ukrainy «Pitannya derzavnogo oboronnogo zamovlennya» [Government regulation «Issues of state defense order»] (n.d.). Retrieved from http://zakon5.rada.gov. ua/laws/show/464–2011-%D0 %BF [in Ukrainian]

5. Begma V. M., & Shemaev V. M. (2015). Normatyvno-pravove ta instytutsiine zabezpechennya mizhnarodnogo voienno-ekonomichnogo spivrobitnitstva Ukrainy [Regulatory and institutional support of the international military and economic cooperation of Ukraine]. Strategichni prioritety – Strategic Priorities, 4 (37), 16–24 [in Ukrainian]

6. Zakon Ukrainy «Pro litsenzuvannya vydiv gospodarskoi diyalnosti» [The Law of Ukraine «On licensing of types of economic activities»] (n.d.). Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/222–19/ page [in Ukrainian].

7. Postanova Kabinety Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennya Poryadku formuvanya ta vedennya reiestru vyrobnykiv produktsii, robit I poslug oboronnogo pryznachennya, zakupivlya yakykh stanovlyat derzhavnu taiemnitsiu» [Government regulation «On approval of the formation and maintenance of the register of producers of goods, works and services of defense procured state secrets»] (n.d.). : Retrieved from : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/262–2011-%D0 %BF [in Ukrainian].

8. Ukaz Prezidenta Ukrainy «Pro rishennya Rady bezpeky i oboronu Ukrainy vid 4.03.2016 «Pro Kontseptsiiu sektoru bezpeky i oboronu Ukrainy» [Decree of the President of Ukraine «On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine on March 4, 2016 «On the Concept of the Security and Defense Sector of Ukraine»] (n.d.) Retrieved from http://www.president.gov.ua/docu- ments/922016–19832 [in Ukrainian].
Published
2018-08-21
How to Cite
Ivanova, I. (2018). FEATURES OF VALUE FORMATION OF THE DEFENSE PRODUCT. Strategic Priorities, 39(2), 82-87. Retrieved from https://niss-priority.com/index.php/journal/article/view/161