ANALYSIS OF THE CURRENT LEGISLATION REGULATION ON REFORMING OF STATE REGIONAL POLICY IN UKRAINE

  • Svitlana Pukhyr
Keywords: decentralization, State regional policy, local self-government, territorial community

Abstract

The modern regulatory-legal support for decentralization and local government reform in Ukraine is researched. It is determined that the established normative base requires further active formation. It is concluded that thoughtful, onward and systemic steps processes of decentralization in practical plane are required. A decision on adopting the state-level relevant complex program with clearly defined measures, performers, deadlines, volumes and sources of financing of these measures and with the introduction of performance monitoring is suggested.

References

1. Pro zatverdzhennya Derzhavnoyi stratehiyi regionalnogo rozvytku na period do 2020 roku : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 06.08.2014 № 385 [On approval of the State Regional Development Strategy for the period until 2020, the Cabinet of Ministers of Ukraine of 08.06.2014 № 385]. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/385–2014-%D0 %BF [in Ukrainian].

2. Dolyshny, M. I. (2006). Regionalna polityka na rubezhi XX–XXI stolit : novi priorytety [Regional policy at the turn of XX–XXI centuries : new priorities]. Кyiv :Naukova dumka [in Ukrainian].

3. Miklovda, V. P, Pitiulych M. I. (2014). Formuvannia ekonomychnyh priopytetiv v umovah detsenralizatsii upravlinnya regionalnym rozvytkom [Formation of economic priorities under decentralization of regional development]. Regionalna polityka v Ukraini – Regional policy in Ukraine., 3 (107). Lviv [in Ukrainian].

4. Vystup Prezydenta na Radi regionalnoho rozvytku vid 09.09.2015 [Statement by the President on Regional Development Council of 09.09.2015]. Retrieved from http://www.president.gov.ua/news/ vistup-prezidenta-na-radi-regionalnogo-rozvitku-35947 [in Ukrainian].

5. Pro shvalennya Kontseptsiyi reformuvannya mistsevoho samovryaduvannya ta terytoryalnoyi organizatsyi vlady v Ukraini : rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 01.04.2014 № 333-р [On approval of the Concept of reforming the local self-government and territorial organization of power in Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine 01.04.2014 № 333-р]. Retrieved from http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/333–2014-%D1 %80 [in Ukrainian].

6. Pro spivrobitnytstvo terytorialnyh hromad : zakon Ukrainy vid 17.06.2014 № 1508-VI [On cooperation of local communities : the law of Ukraine from 17.06.2014 № 1508-VI]. Vidomosti Verkhovnoi Rady – Sheets of Verkhovna Rada, 2014, 34, 1167 [in Ukrainian].

7. Pro dobrovilne obyednannya terytoryalnyh hromad : Zakon Ukrainy vid 05.02.2015 № 157-VIII [On a voluntary association of communities : the law of Ukraine from 05.02.2015 № 157-VIII]. Vidomosti Verkhovnoi Rady – Sheets of Verkhovna Rada, 2015, 13, 91 [in Ukrainian].

8. Vlasіuk, O. S. (2015). Shlyahom detsenralizatsiyi : vyklyky, ryzyky ta priorytety reformuvannya regionalnoho rozvytku v Ukraini [Through decentralization : challenges, risks and priorities for reform of regional development in Ukraine]. Regionalna ekonomika – Regional economy, 1, 5–18 [in Ukrainian].

9. Pro vnesennya zmin do Byudzhetnoho kodeksu Ukrainy shchodo reformy mizhbyudzhetnyh vidnosyn : Zakon Ukrainy vid 28.12.2014 № 79-VII [On Amendments to the Budget Code of Ukraine on the reform of intergovernmental relations : the law of Ukraine from 28.12.2014 № 79-VII]. Vidomosti Verkhovnoi Rady – Sheets of Verkhovna Rada, 2015. 12, 76 [in Ukrainian].

10. Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deyakyh inshyh zakonodavchyh aktiv Ukrainy shchodo podatkovoyi reformy : Zakon Ukrayiny vid 28.12.2014 № 71-VII [On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Certain Legislative Acts of Ukraine on tax reform : the law of Ukraine from 28.12.2014 № 71-VII]. Vidomosti Verkhovnoi Rady – Sheets of Verkhovna Rada, 2015, 7–8, 9 ; 55 [in Ukrainian].

11. Protses dobrovilnoho obyednannya hromad v Ukraini (stanom na 1 veresnya 2015 roku) [The process of voluntary association of communities in Ukraine (as of September 1, 2015)]. Retrieved from http://reforms.in.ua/ua/news/proces-dobrovilnogo-obyednannya-gromad-v-ukrayini-stanom-na- 1-veresnya-2015-roku [in Ukrainian].

12. Pro Stratehiyu staloho rozvytku «Ukraina –2020» : ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12.01.2015 № 5/2015 [On the strategy of sustainable development «Ukraine – 2020», the decree of the President of Ukraine of 12.01.2015 № 5/2015]. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/5/2015 [in Ukrainian].

13. Danylyshyn, B. (2014). Detsentralizatsia upravlinnya v Ukraini : z choho pochyaty? [Decentralized Governance in Ukraine : how to start?]. Retrieved from http://kontrakty.ua/arti- cle/82116 [in Ukrainian].

14. Verkhovna Rada Ukrayiny VIII sklykannya. Koalitsiyna uhoda. 2014 [The Verkhovna Rada of Ukraine of the VIII convocation. The coalition agreement. 2014]. Retrieved from http://samopomich. ua/wp-content/uploads/2014/11/Koaliciyna_uhoda_parafovana_20.11.pdf [in Ukrainian].

15. Pro zasady derzhavnoyi regionalnoyi polityky : zakon Ukrainy vid 05.02.2015 № 156-VIII [On Principles of regional policy : the law of Ukraine from 05.02.2015 № 156-VIII]. Retrieved from http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/156–19 [in Ukrainian].
Published
2018-08-21
How to Cite
Pukhyr, S. (2018). ANALYSIS OF THE CURRENT LEGISLATION REGULATION ON REFORMING OF STATE REGIONAL POLICY IN UKRAINE. Strategic Priorities, 39(2), 75-81. Retrieved from https://niss-priority.com/index.php/journal/article/view/160