EUROPEAN FACTORS OF FORMATION OF THE TECHNOLOGICAL PLATFORM FOR INTELLIGENT ENERGY NETWORKS

  • Danyila Oliynyk
Keywords: pollutant emissions, the energy industry, technical regulation, standardization, intelligent networks, intellectual property

Abstract

The evolution of understanding the emergence of the European Technology Platform «Smart Grid» in response to natural, technological and geopolitical changes is analyzed. Need to build an innovative model of economic and technological development of Ukraine’s future based on the forming of technology platform for intelligent networks is approved. Due to the analysis of current trends of reforms in the European energy system and Ukrainian realities in the energy sector, it is proved that international standards are intended to assist in the enforcement of obligations in the implementation of global responsibility, and to provide a significant portion of technical details and requirements needed by political decision-making process. The conclusion on the necessity of the creation of the National Technical Committee «Energy Management» was made, the purpose and the priority actions and ways of attracting investment resources were formulated.

References

1. Vsesvitniі Enerhetychnyі Konhres – AEE-UA. [World Energy Engineering Congress]. Retrieved from http://www.aee-ua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=93 : clean-spaces-and-minimal-design-sense&catid=39 : slideshow&Itemid=111&lang [in Ukrainian].

2. Commission of the European Communities. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European an Economic and Social Committee and the Committee of the Region Food prices in Europe Retrieved from http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ten-opinions.35311 [in English].

3. Horbulin V. P., & Kachynskyі A. B (2011). Stratehichne planuvannya : vyrishennya problem nacionalnoyi bezpeky [Strategic planning : overcoming the national security problems]. K. : NISD [in Ukrainian].

4. Global energy security and the implications for the EU. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S0301421509000421 [in English].

5. Demchyshyn, V. P. Novyi rynok hazu i elektroenerhii vidkryvaye dodatkovi mozhlyvosti dlya yevropeiskykh krayin i dlya yevropeiskoi bezpeky. [The new gas and electricity market opens up additional opportunities for the European countries and European security]. Retrieved from http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/ article?art_id=248642634&cat_id=244843950 [in Ukrainian].

6. Dyrektyva 2009/72/EU Yevropeіskoho Parlamentu ta Rady vid 13 lypnya 2009 r. pro spilni pravyla vnutrishnoho rynku elektroenerhii [Directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity and repealing]. Retrieved from http://www.old.minіust.gov.ua/file/32544 [in Ukrainian].

7. Dyrektyva 2009/73/EU Yevropeіskoho Parlamentu ta Rady vid 13 lypnya 2009 r. pro spilni pravyla vnutrishnoho rynku. [Directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing]. Retrieved from old.minіust.gov.ua/file/32544 [in Ukrainian].

8. Dohovir pro zasnuvannya Enerhetychnoho Spivtovarystva [Treaty establishing the Energy Community]. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_926 [in Ukrainian].

9. Dyrektyva 2004/22/EU Yevropeіskoho parlamentu ta Rady EU vid 31.03.2004 r. pro vymiryuvalni prylady [Directive 2004/22/EC Measuring Instruments]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua [in Ukrainian].

10. Dyrektyva 2004/8/ EU pro spryannya koheneratsii, shсhо bazuyetsya na efektyvnomu teplovomu navantazhenni na vnutrishnomu rynku enerhonosiyiv, ta vnosyt zminy do Dyrektyvy 92/42/ EU. [Directive 2004/8/ EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC]. Retrieved from http://old.minjіust.gov.ua/file/30964 [in Ukrainian].

11. Dyrektyva 2002/58/EU Yevropeіskoho parlamentu i Rady vid 12.07.2002 r. pro obrobku personalnykh danykh ta zakhyst sektora elektronnykh komunikacii (iz zminamy v Dyrektyvi 2009/136/EU vid 25.11.2009 r.) [Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector]. Retrieved from http:// www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b34 [in Ukrainian].

12. Dyrektyva 2006/24/ EU Yevropeіskoho parlamentu ta Rady Yevropy vid 15.03.2006 r. pro zberezhennya danykh, stvorenykh abo obroblenykh pry nadanni zahalnodostupnykh posluh elektronnykh povidomlen abo hromadskykh merezh zvyazku, ta vnesennya popravok v Dyrektyvu 2002/58/EU [Directive 2006/24/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or of public communications networks and amending Directive 2002/58/EC]. Retrieved from http://ain.ua/2009/10/27/16527 [in Ukrainian].

13. Dyrektyva 1999/93/ EU Yevropeіskoho parlamentu ta Rady «Pro systemu elektronnykh pidpysiv, shсhо zastosovuyetsya v mezhakh Spivtovarystva» vid 13.12.1999 r. [Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures] Retrieved from zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_240 [in Ukrainian].

14. Dyrektyva 2004/108/ EU Yevropeіskoho Parlamentu ta Rady vid 15.12.2004 r. pro nablyzhennya zakoniv derzhav – chleniv shсhodo elektromahnitnoyi sumisnosti ta skasuvannya dii Dyrektyvy 89/336/EU. [Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC] Retrieved from zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b35 [in Ukrainian].

15. Dyrektyva 1999/5/ EU Pro radioobladnannya i telekomunikaytsiine terminalne obladnannya ta vzayemne vyznannya ikhnoyi vidpovidnosti vid 09.03.1999 r. [Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity]. Retrieved from www.twirpx.com/file/462353 [in Ukrainian].

16. Dyrektyva 2012/27EU Yevropeіskoho Parlamentu ta Rady vid 25.10.2012 r. pro enerhoefektyvnist, yaka zminyuye Dyrektyvy 2009/125/EU ta 2010/30/EU i skasovuye Dyrektyvy 2004/8/EU ta 2006/32/EU [Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC]. Retrieved from http://ua.heating.danfoss.com/PCMFiles/65/other_files/DirectiveEU_27-2012-UKR.pdf [in Ukrainian].

17. Electricity Systems and Interoperability Smart grid outlook Multiterminal grid Cost benefit Projects maps Real time simulation Interactive tool Social dimension Power system modeling Publications. Retrieved from ses. jrc.ec.europa.eu [in English].

18. European Energy Security Strategy. Global energy security and the implications for the EU. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421505003095 [in English].

19. Zubko H. Enerhoefektyvnist povynna staty «tochkoyu zrostannya» ukrayinskoyi ekonomiky [Energy efficiency should become a «growth point» of the Ukrainian economy]. Retrieved from http://www.kmu.gov.ua/ control/ru/publish/printable_article?art_id=248694138 [in Ukrainian].

20. Sustainable development of communities – Indicators for city services and quality of life. ISO 37120 :2014. Retrieved from http://www.iso.org/iso/ru/catalogue_detail?csnumber=62436 [in English].

21. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank. Retrieved from http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ten-opinions.35311 [in English].

22. Ot Avstralii do Niherii – Put postroenia umnykh horodov [From Australia to Nigeria : the Path to build Smart Cities]. Retrieved from http://www/iso/org/iso/ru/home/news index/news archive/news.htm?refid=Ref 2027 [in Russian].

23. PROON dopomozhe Ukraini v rozrobtsi alternatyvnykh dzherel dlya vydobutku enerhii. [UNDP will support Ukraine in developing alternative sources for energy production]. Retrieved from http://csr-ukraine.org/ news [in Ukrainian].

24. Pro ratyfikatsiu Protokolu pro reestry vykydiv i perenesennya zabrudnyuvachiv : zakon Ukrayiny vid 03.02.2016 r. № 980-VIII. [On ratification of the Protocol on the registers of Pollutant Release and Transfer of Polluters : Law of Ukraine from 03.02.2016 №980-VIII]. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/980–19 [in Ukrainian].

25. Proekt Planu rozvytku obyednanoi enerhetychnoi systemy Ukrainy na 2016–2025 roky derzhavnoho pidpryyemstva «Natsionalna enerhetychna kompania «Ukrenerho» [Draft of the Development Plan of the united energy system of Ukraine for 2016–2025 years of the State Enterprise «Natsionalna enerhetychna kompania «Ukrenerho»]. Retrieved from https ://drive.google.com/file/d/0BwZR8kgLwyBtMjA2SHM4cWY3Nmc/ view?pref=2&pli=1 [in Ukrainian].

26. Rehlament EU № 713/2009 Yevropeіskoho Parlamentu ta Rady vid 13 lypnya 2009 r., shсho zasnovuye Ahentsiu z pytan spivrobitnytsva enerhetychnykh rehulyatoriv [Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators]. Retrieved from old.minjust.gov.ua/file/32563 [in Ukrainian].

27. Rehlament EU № 714/2009 Yevropeіskoho Parlamentu ta Rady vid 13 lypnya 2009 r. pro umovy dostupu do merezhi transkordonnoho obminu elektroenerhiyeyu [Regulation (EC) No 714/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity]. Retrieved from mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id =245023094 [in Ukrainian].

28. Rehlament EU № 715/2009 Yevropeіskoho Parlamentu ta Rady vid 13 lypnya 2009 r. pro umovy dostupu do merezh transportuvannya pryrodnoho hazu [Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks]. Retrieved from mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245023095 [in Ukrainian].

29. United Nations 2015 : Time for Global Action. Retrieved from http://www.un.org/sustainabledevelop- ment/ru/2015/09 [in English].

30. Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy. Retrieved from http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en [in English].
Published
2018-08-21
How to Cite
Oliynyk, D. (2018). EUROPEAN FACTORS OF FORMATION OF THE TECHNOLOGICAL PLATFORM FOR INTELLIGENT ENERGY NETWORKS. Strategic Priorities, 39(2), 46-57. Retrieved from https://niss-priority.com/index.php/journal/article/view/157